Definities in deze algemene voorwaarden

Werkindemode.nl Website van Werkindemode.nl, ingeschrevenbij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20144872, gevestigd aan de nieuwe markt 61B te Roosendaal,  de gebruiker van deze algemene voorwaarden

Voorwaarden Deze algemene voorwaarden van Werkindemode.nl

Overeenkomst  De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Werkindemode.nl op grond waarvan Werkindemode.nl Dienst(en) aan Opdrachtgever ter beschikking stelt.

Diensten  Eén van de door Werkindemode.nl geëxploiteerde diensten, zoals onder meer het online plaatsen van vacatures, evenals het verkrijgen van een Overeenkomst om toegang c.q. inzage te krijgen in de door Werkindemode.nl aangelegde CV-database en alle andere diensten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Werkindemode.nl en Opdrachtgever

Gebruiker De bij Werkindemode.nl geregistreerde Werkzoekende, de Opdrachtgever en elk overig natuurlijk of rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten zoals aangeboden op de Site.

Opdrachtgever De natuurlijke of rechtspersoon met wie een Overeenkomst wordt gesloten en/of die van de Diensten van Werkindemode.nl gebruik maakt zoals onder meer aangeboden op de Site.

Site de website www.Werkindemode.nl

Werkzoekende  De natuurlijke persoon die haar CV online plaatst en/of anderszins van de Diensten van Werkindemode.nl gebruik maakt zoals aangeboden op de Site.

Online platform De door Werkindemode.nl geboden dienstverlening op het internet waardoor werkgevers en werkzoekenden contact met elkaar leggen

Artikel 1. Toepasselijkheid

 • Op alle overeenkomsten met Werkindemode.nl en het online platform dat Werkindemode.nl op het internet aanbiedt zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Voorwaarden van toepassing.
 • Door zich als Gebruiker te registreren en de inhoud van deze Voorwaarden te accepteren, gaat de Gebruiker een overeenkomst van gebruik aan met Werkindemode.nl. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20144872 en zullen door Werkindemode.nl op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via de Website te raadplegen.
 • Indien een of meerdere bepalingen of gedeelten van deze Voorwaarden of de tussen Werkindemode.nl en de Gebruiker gesloten overeenkomst nietig of vernietigbaar zullen worden geacht door een rechterlijke instantie, zullen deze geacht worden afscheidbaar te zijn van de overeenkomst en de geldigheid van de overige bepalingen niet aan te tasten.
 • Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve vanWerkindemode.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door en namensWerkindemode.nl ingeschakelde tussenpersonen en/of andere derden.
 • Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 • Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze Voorwaarden.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.
 • Werkindemode.nl behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging middels de Site en/of e-mail. Indien Gebruiker niet wenst in te stemmen met deze wijzigingen, heeft deze het recht de Overeenkomst op te zeggen, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van 10 dagen, tegen (op zijn vroegst) de datum waarop de wijzigingen in werking treden.
 • Deze Voorwaarden vormen samen met de toepasselijke bijzondere voorwaarden in de Overeenkomst gezamenlijk de volledige Overeenkomst tussen Werkindemode.nl en de Gebruiker.
 • In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 2. Verplichtingen van Opdrachtgevers

 • Opdrachtgever garandeert dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, bedrijfsgegevens en bankgegevens, die voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Werkindemode.nl dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn en blijven. Daarnaast garandeert Opdrachtgever dat hij (wettelijk) bevoegd is gebruik te maken van de Site en de Diensten af te nemen.
 • Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door hem geplaatste vacature en/of bedrijfsinformatie overeenkomt met de werkelijkheid en daarom juist, volledig en actueel is en voldoet aan de daartoe gestelde eisen van Werkindemode.nl.
 • Opdrachtgever mag uitsluitend daadwerkelijk bestaande, concrete en op het moment van plaatsing openstaande vacatures plaatsen op de Site. Opdrachtgever mag niet in de geplaatste vacature verwijzen naar andere vacatures die niet vermeld staan op de Site.
 • Door het plaatsen van de vacature en/of bedrijfsinformatie geeft Opdrachtgever Werkindemode.nl toestemming deze gegevens op de Site te plaatsen of anderszins aan te wenden voor het verlenen van Diensten.
 • Opdrachtgever garandeert dat de door haar geplaatste vacature en/of bedrijfsinformatie geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
 • Werkindemode.nl behoudt zich het recht voor (de teksten van) vacatures en/of bedrijfsinformatie (waaronder mede begrepen foto- en/of videomateriaal) in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de Site indien dit naar het oordeel van Werkindemode.nl noodzakelijk is, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Opdrachtgever op schadevergoeding en/of restitutie. Verwijdering zal onder meer kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen:
 • de vacature en/of bedrijfsinformatie is onjuist, onvolledig, niet actueel, niet bestaand en/of niet concreet;
 • Opdrachtgever heeft een CV op de Site geplaatst;
 • de vacature bevat een verwijzing naar andere – niet op de Site vermelde – vacatures;
 • de vacature en/of bedrijfsinformatie maakt inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of is anderszins onrechtmatig ten opzichte van derden;
 • de vacature en/of bedrijfsinformatie is in strijd met de in Nederland geldende wet- en regelgeving.
 • De door Werkindemode.nl verstrekte inloggegevens zijn Opdrachtgever-gebonden en niet overdraagbaar. Een inlogaccount binnen de eigen organisatie van Opdrachtgever mag wel vrij worden gebruikt.
 • Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de door Werkindemode.nl verstrekte inloggegevens. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn wachtwoord en Gebruikersnaam. Opdrachtgever garandeert Werkindemode.nl dat het wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en is zelf aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord.
 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan om CV’s plaatsen op de Site.
 • Opdrachtgever erkent dat Werkindemode.nl te allen tijde het recht heeft de toegang tot Werkindemode.nltijdelijk of permanent te ontzeggen en het gebruik met onmiddellijke ingang op te schorten of op te zeggen aan Opdrachtgevers die achteraf blijken te voldoen aan een in dit artikel vermelde weigeringsgrond, niet meerderjarig en handelingsbekwaam blijken te zijn, onjuiste gegevens hebben verstrekt, onrechtmatig handelen jegens Werkindemode.nl of een derde in verband met Werkindemode.nl dan wel zich niet aan één of meer bepalingen van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst houden. Dit onverminderd het recht vanWerkindemode.nl op schadevergoeding.
 • De Opdrachtgever kan het gebruik opzeggen op de door Werkindemode.nl voorgeschreven wijze. Eventuele financiële verplichtingen richting Werkindemode.nl dienen te allen tijde integraal te worden nagekomen.
 • Opdrachtgever garandeert dat de Site gebruikt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Overeenkomst, alle toepasselijke nationale en internationale wetten en, in het algemeen, op een verantwoordelijke manier, uitsluitend voor eigen en toelaatbare professionele doeleinden en zonder inbreuk te maken op rechten van derden.
 • Opdrachtgever erkent dat zij in het kader van deze overeenkomst de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens van Werkzoekenden en/of Werkindemode.nl. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van deze vertrouwelijke gegevens. Opdrachtgever zal deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende Werkzoekende of Werkindemode.nl. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van dit artikel wordt mede verstaan alle persoonlijke gegevens opgenomen in de CV-database.
 • De verplichting tot geheimhouding zoals omschreven in dit artikel duurt voort tot en met 2 jaar na het einde van de Overeenkomst

Artikel 3. Gegevens van Werkzoekenden

 • Indien Werkzoekende gebruik wenst te maken van de Site, dient Werkzoekende ervoor zorg te dragen dat zijn gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot, naam, adres en woonplaats gegevens en alle informatie met betrekking tot zijn CV volledig, juist en actueel zijn. De door Werkzoekende in zijn CV verstrekte informatie dient relevant te zijn en overeen te stemmen met de doelstelling van de Site. Daarnaast garandeert Werkzoekende dat hij (wettelijk) bevoegd is op enige wijze gebruik te maken van de Site.
 • Werkindemode.nl behoudt zich het recht voor de teksten van de geplaatste CV’s in te korten of te wijzigen. Werkindemode.nl behoudt zich tevens het recht voor om CV’s te verwijderen van de Site in geval de inhoud van de CV inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 4. Relatie Gebruiker-Werkindemode.nl

 •  Werkindemode.nl is op geen enkele wijze betrokken bij het aanbieden en vervullen van vacatures die worden vermeld op de Site. De Gebruiker erkent dat Werkindemode.nl probeert werkzoekenden en werkgevers/intermediairs tot elkaar te brengen. Werkindemode.nl is echter nimmer partij bij een eventuele arbeidsovereenkomst die gesloten wordt tussen dergelijke partijen door gebruikmaking van de Site.
 • Werkindemode.nl is niet verantwoordelijk voor het in acht nemen door een Gebruiker van wettelijke bepalingen zoals enige (fiscale) wet- of regelgeving
 • De Gebruiker aanvaardt dat Werkindemode.nl niet in staat is de identiteit van een Gebruiker met zekerheid vast te stellen en dat de Gebruiker daarom zelf gehouden is de identiteit en betrouwbaarheid van een ander Gebruiker vast te stellen.
 • Werkindemode.nl is verplicht om de Werkindemode.nl opgedragen werkzaamheden als een goed en zorgvuldig Opdrachtnemer uit te (doen) voeren naar beste inzicht en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Alle diensten van Werkindemode.nl worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

Artikel 5. Gebruik Werkindemode.nl

 • Opdrachtgever erkent dat Werkindemode.nl producent is van de vacature- en CV-database van Werkindemode.nl in de zin van de Databankenwet en auteursrechthebbende is van de vacature- en CV-database.
 • Opdrachtgever mag databestanden uit de vacature- en/of CV-database of delen daarvan niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen, wijzigen of aan derden op enige wijze ter beschikking stellen, downloaden en in een eigen database opslaan of op een eigen computersysteem bewaren, behoudens voor zover zij hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van Werkindemode.nl.
 • Opdrachtgever mag databestanden uit de CV-database, of delen daarvan, slechts gebruiken met het oog op het vervullen van een concrete, passende en op het moment van het gebruik van de CV-database openstaande vacature en alleen voorzover de databestanden uit de CV-database, of delen daarvan, redelijkerwijs aansluiten op deze concrete vacature.
 • Opdrachtgever mag de vacature- en CV-database slechts gebruiken binnen de eigen onderneming met het doel om nieuwe werknemers voor haar onderneming te werven, dit enkel voorzover dit is toegestaan op grond van de Databankenwet en overige van toepassing zijnde wettelijke regels.
 • Werkindemode.nl behoudt zich het recht voor om in te grijpen wanneer Gebruiker meer databestanden uit de vacature- en/of CV-database, of delen daarvan, opvraagt dan redelijkerwijs bij normaal gebruik verwacht mag worden.
 • Het is Gebruiker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Diensten van Werkindemode.nl. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan enige soft- en/of hardware matige tools en oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van data, dan wel om de vacaturedatabase en CV-database op enigerlei andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien.
 • Werkindemode.nl behoudt zich verder het recht voor om in de in dit artikel genoemde situaties, na eerder een waarschuwing te hebben gegeven, de account van Gebruiker en de toegang van Gebruiker tot de vacaturedatabase en/of CV-database in een dergelijk geval met onmiddellijke ingang te blokkeren.

Artikel 6. Duur en vergoeding

  • Een Overeenkomst tussen Werkindemode.nl en Opdrachtgever treedt in werking op de datum van haar dagtekening of zo veel eerder de advertentieruimte op de Site feitelijk aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
  • Prijzen en eventuele kostenramingen zijn in euro’s en exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege. Alle aanbiedingen door Werkindemode.nl aan Gebruiker zijn vrijblijvend.
  • Opdrachtgever abonneert zich op Werkindemode.nl voor de in de overeenkomst vermelde termijn.
  • Indien geen termijn vermeld is, geldt de Overeenkomst voor een eerste periode van een (1) jaar, die ingaat op het ogenblik dat Werkindemode.nl na de inschrijving van Opdrachtgever zijn account activeert.
  • Na het verstrijken van de overeengekomen termijn wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend met 12 maanden verlengd, tenzij voorafgaand, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden
  • Werkindemode.nl is bevoegd tijdens de duur van de Overeenkomst de tarieven te wijzigen. In dat geval is artikel 1 lid 8 van overeenkomstige toepassing.
  • Indien er goede redenen zijn te twijfelen aan het feit dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet tijdig en/of volledig zal nakomen, is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Werkindemode.nl zekerheid te stellen in de door Werkindemode.nl gewenste vorm. Indien Opdrachtgever hieraan niet binnen 14 dagen voldoet, is Werkindemode.nl gerechtigd zonder schadeplichtig te worden de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang Opdrachtgever niet aan het verzoek heeft voldaan.
  • Ingeval van schending of dreigende schending van de bepalingen van de Overeenkomst of van deze Voorwaarden door Gebruiker, kan Werkindemode.nl onmiddellijk de toegang tot de account volledig of gedeeltelijk opschorten, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder Opdrachtgever het recht te geven op vergoeding. Opdrachtgever zal in kennis gesteld worden van deze schorsing.
  • Opdrachtgever en Werkindemode.nl zijn te allen tijde bevoegd om de overeenkomst van opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever of Werkindemode.nl:
 • in staat van faillissement geraakt, dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
 • surséance van betaling is verleend dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
 • de bedrijfsvoering staakt.
  • Werkindemode.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst Werkindemode.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

Artikel 7. Betaling en incassokosten

 • Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Werkindemode.nl aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders door Werkindemode.nl aangegeven. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 • Indien Opdrachtgever via maandelijkse automatische incasso het voor de Diensten verschuldigde (deel)bedrag betaalt, dient Opdrachtgever voor voldoende bank/giro saldo rond de afgesproken incassodatum zorg te dragen. Bij gebreke van een betaling op de vervaldag verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en gebreke, derhalve zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist zal zijn. Alsdan is de totale vordering van Werkindemode.nl, ook van facturen waarvan de vervaldag nog niet is verstreken, terstond en ineens opeisbaar.
 • Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur, dan is deze van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • Werkindemode.nl heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 • Werkindemode.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Werkindemode.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 • Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Werkindemode.nl verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.
 • Indien Werkindemode.nl echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8. Communicatie en spam

 • Werkindemode.nl wordt toegankelijk gemaakt via het internet. Als gevolg van de afhankelijkheid van het internet en gezien zijn onzekere en soms onstabiele aard, is het mogelijk dat de Werkindemode.nl niet altijd toegankelijk is. Hiervoor is Werkindemode.nl nimmer aansprakelijk.
 • Werkindemode.nl is gerechtigd haar systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van (onderdelen van) de Site, zonder dat hierdoor enig recht van Gebruiker op schadevergoeding jegens Werkindemode.nl door ontstaat.
 • Werkindemode.nl correspondeert met een Gebruiker door middel van e-mail naar het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres en is niet gehouden zich bij een normale gang van zaken van andere communicatiemiddelen te bedienen.
 • Het gebruik van (persoons)gegevens van derden die door hen via de Site openbaar zijn gemaakt, waaronder mede wordt verstaan, maar niet beperkt tot, e-mailadressen van Werkzoekenden en Opdrachtgevers, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het vervullen van een concrete, openstaande en passende vacature. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, wat onder meer inhoudt dat het verboden is:
 • het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post of anderszins met werkzoekende(n), althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon voorzover een en ander niet betrekking heeft op het vervullen van een concrete vacature;
 • het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post of anderszins met een werkgever/intermediair, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon, dit ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het vervullen van een vacature;
 • iedere andere vorm van ongevraagde communicatie;
 • e-mailadressen van Opdrachtgevers en/of Werkzoekenden te verzamelen om welke reden dan ook.
 • Indien Gebruiker (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in het vorige lid bepaalde verbeurt Gebruiker, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, dit onverminderd het recht van Werkindemode.nl om schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 • Werkindemode.nl is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van Opdrachtgever of derden indien de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst door Werkindemode.nl. Deze aansprakelijkheid van Werkindemode.nl is te allen tijde beperkt tot maximaal de bedragen die Opdrachtgever in de periode van twaalf (12) maanden voor het ontstaan van de oorzaak van de schade aan Werkindemode.nl heeft betaald dan wel verschuldigd is, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet aan de zijde van Werkindemode.nl.
 • De Gebruiker aanvaardt dat Werkindemode.nl niet aansprakelijk is voor enige schade die voor hem voortvloeit uit handelingen van Werkindemode.nl overeenkomstig deze Voorwaarden en zal aan Werkindemode.nl alle kosten en schade vergoeden die voortvloeien uit enige aanspraak van een derde ter zake van in deze Voorwaarden genoemde niet toegestane handelingen door de Gebruiker.
 • De resultaten van toepassing en gebruik van de door Werkindemode.nl verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten Werkindemode.nl haar invloed vallen. Hoewel de opdracht door Werkindemode.nl naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Werkindemode.nl daarom geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.
 • De Gebruiker aanvaardt dat Werkindemode.nl niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van het niet kunnen krijgen van toegang tot Werkindemode.nl, storingen, fouten in software, door de onvolledige of onjuiste overdracht van informatie of door enige tekortkoming van Werkindemode.nl in de uitvoering van deze overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Werkindemode.nl.
 • Werkindemode.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, gederfde omzet of winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie of immateriële schade.
 • Gebruiker vrijwaart Werkindemode.nl volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het gebruik door Gebruiker van de Site of met door hem geplaatste CV’s, vacatures en/of bedrijfsinformatie op de Site, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de betreffende CV, vacature en/of bedrijfsinformatie inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
 • Werkindemode.nl is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar op de Site wordt verwezen, bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button.
 • Hoewel Werkindemode.nl alle redelijke inspanningen zal doen om ervoor te zorgen dat de verbinding tussen het online-platform van Werkindemode.nl en de infrastructuur van de Gebruiker veilig is – waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek – aanvaardt Werkindemode.nl geen aansprakelijkheid voor veiligheidsrisico’s die veroorzaakt worden door de computer, het besturingssysteem, de internetverbinding, de firewall, het netwerk enz. van Gebruiker.
 • Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Gebruiker en Werkindemode.nl, dan wel tussen Werkindemode.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Gebruiker en Werkindemode.nl, is Werkindemode.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Werkindemode.nl
 • In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Gebruiker jegens Werkindemode.nl en de door Werkindemode.nl bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar .
 • Voorgaande bepaling is niet van toepassing indien dit in de betreffende situatie in strijd is met dwingend (consumenten)recht..

Artikel 10. Privacy, informatie en intellectuele eigendom

 • Werkindemode.nl gebruikt de van Gebruikers verkregen informatie enkel voor het (laten) functioneren van Werkindemode.nl. Door registratie op de Website geeft Gebruiker aan Werkindemode.nl toestemming voor het opslaan en het gebruik van deze gegevens.
 • Gebruiker geeft toestemming aan Werkindemode.nl om deze gegevens tevens te gebruiken voor de preventie van misbruik en bedrog (met inbegrip van de overdracht van de gegevens aan justitie of aan de slachtoffers van misbruik en bedrog) en voor statistische doeleinden in verband met het gebruik van de Site.
 • Werkindemode.nl behoudt zich het recht voor informatie van de Site te verwijderen die naar haar uitsluitend oordeel aansprakelijkheid van Werkindemode.nl met zich zou kunnen brengen.
 • Gebruiker staat ervoor in dat de door hem bij registratie of ter zake van een aangeboden/gevraagde dienst verstrekte informatie, met inbegrip van eventuele afbeeldingen en beschrijvingen, voor zover relevant:
 • juist, volledig en accuraat is;
 • niet in strijd is met wetgeving of internationale regels op het gebied van consumentenbescherming, oneerlijke mededinging, misleidende of vergelijkende reclame of gelijke behandeling;
 • geen dreigende, godslasterlijke of hinderlijke boodschappen bevat of betreft;
 • geen obscene uitingen of kinderpornografie bevat of betreft;
 • geen computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, ‘cancelbots’ of andere programmaroutines bevat die bedoeld zijn om een computersysteem, computerprogramma’s of websites te beschadigen, op een nadelige manier te beïnvloeden, te verstoren in de normale werking of controle daarover te geven;
 • geen discriminerende en/of haatdragende teksten bevat;
 • Gebruiker staat ervoor in dat hij geen apparatuur of programmatuur gebruikt bij zijn contacten met Werkindemode.nl die de normale werking van Werkindemode.nl kan verstoren, noch gegevens naar Werkindemode.nl verzendt die door hun omvang of eigenschappen de infrastructuur van Werkindemode.nl onevenredig zwaar kunnen belasten.
 • De Gebruiker staat ervan in dat hij (de functionaliteiten van) de  Site niet zal gebruiken om
 • gegevens die virussen, worms, spyware, malware bevat, of elke andere gelijkaardige schadelijke programma’s te downloaden, te verzenden of te verspreiden of
 • berekeningen, verrichtingen of transacties uit te voeren die de functionaliteit van de Site of een programma, computer of telecommunicatiemiddel kunnen verstoren, vernietigen of in zijn functies beperken.
 • Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud van de Site berusten bij Werkindemode.nl
 • Werkindemode.nl behoudt zich verder alle rechten voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Gebruiker, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien.
 • Werkindemode.nl behoudt zich het recht voor om Gebruiker uit te sluiten van elk verder gebruik van de Site en de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden indien Gebruiker op enige wijze handelt in strijd met deze Voorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht of met de nettiquette die Gebruiker op internet in acht dient te nemen.
 • Het voorgaande lid laat onverlet het recht van Werkindemode.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen de Gebruiker te nemen en schadevergoeding te eisen. Reeds openstaande factuurbedragen van Opdrachtgever zijn direct opeisbaar.

Artikel 11. Overmacht

 • Indien Werkindemode.nl. niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen (overmacht) is zij niet aansprakelijk. Voor zover de nakoming niet blijvend onmogelijk is, worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan dertig dagen (30), zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • Indien Werkindemode.nl. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Werkindemode.nl bevoegd het al geleverde respectievelijk het leverbare deel van haar diensverlening afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.
 • Van overmacht van Werkindemode.nl. in de zin van dit artikel wordt verstaan elke van de wil van Werkindemode.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van Gebruiker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van Werkindemode.nl kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheid wordt in elk geval maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de dienstverlening middels de Website, storingen in systemen die deel uit maken van het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur en uitval van elektriciteitsvoorzieningen van Werkindemode.nl.

Artikel 12. Klachten

 • Opdrachtgever is verplicht bij plaatsing van de vacatures en/of bedrijfsinformatie te onderzoeken of deze gegevens beantwoorden aan de Overeenkomst. Indien dit niet het geval is heeft Opdrachtgever de verplichting om eventuele klachten gemotiveerd per e-mail binnen 8 dagen na de plaatsing van de betreffende vacature en/of bedrijfsinformatie te zenden aan op het op de Site vermelde contactadres van Werkindemode.nl.
 • Beantwoordt de geplaatste advertentie en/of bedrijfsinformatie niet aan de Overeenkomst, dan is Werkindemode.nl naar eigen keuze slechts gehouden tot herstel c.q. wijziging van de (tekst van de) advertentie en/of bedrijfsinformatie of vervanging van de geplaatste advertentie en/of bedrijfsinformatie.

Artikel 13. Nederlands Recht

  • Op elke door Werkindemode.nl gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, waarbij alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen die resulteren uit de tussen de partijen gesloten overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda. Dit laatste tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
  • Voormelde bepaling is tevens van toepassing indien aan de dienstverlening geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
  • Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst met Werkindemode.nl. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.